top of page
Shichi Works
016.jpg
Shichi bio

Phantasmagoria
[Solo Exhibition] 
Sato Shinya

Tokyo
Nov.18 (Sat.), 2017 - Feb.18(Sun.), 2018

Gallery: Hillside Gallery

 

ADDRESS:

104-2 Naganuma-machi,

Hillside Terrace Hirayamajoshi 2-5,

Hachioji-shi, Tokyo, Japan 192-0907

bottom of page